انجمن حسابداری سامان ارقام پارسیان

نسخه‌ی کامل: استاندارد شماره 2 صورت جریانهای نقدی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
استاندارد شماره 2 مصوب 1397 لازم الاجرا از ابتدای سال 1398 صورت جریانهای نقدی باید جریانهای نقدی طبقه بندی شده بر حسب سه طبقه (‌فعالیت های عملیاتی ، سرمایه گذاری و تامین مالی) را گزارش کند در استاندارد قبل مصوب سال 1379 طبقه بندی در پنج طبقه شامل ( فعالیتهای عملیاتی ، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختنی بابت تأمین مالی ، مالیات بر درآمد، فعالیتهای سرمایه گذاری و فعالیتهای تأمین مالی ) بوده.